6/21/2024 today from hiiraan online :  _

 
 
 
Google

 Home  |  Email    |  Print    

Label

 
1 comment(s)
More comments  
    simbe @ 10/4/2010 4:24 AM EST
 Allow yaa idin yiraada heshiiya inta dadka waaweyn oo hadda wax soo diraa dhiman, waayo carruurtooda qurbaha ku koray cidna wax usoo dirimayaan. Marka hora ma yaqaanaan qaraabadooda midda xigta kama jiro dhaqan ah in wax la isa siiyo meesha ay ku koreen.
Can't login ?
Account not activated ?? if so please email your account(username,email) info to [email protected]
Subject = Activate Account
Log In
 
 
Register
Forgot Password

This comments does not reflect HOL.
Report to [email protected],if a member(s) misconduct,flaming,ect. .
Subject = Misconduct [username]
Mention what page...
Misconduct members will be blocked.
Rules:
1. Do not post rude comments.
2. Do not repeat. This could lead to blocking your account.
3. Do not be rude to other members.
4. Respect others.

thanks.
 


Username:

  
Click Preview, to preview before submit. 

Opinion   |  Sports   |   Somali Music   |   Somali Map
All Rights Reserved Copyright. © 1999-2012, www.hiiraan.com